Risk Değerlendirilmesi ve Acil Durum Eylem Planı

Risk Değerlendirilmesi ve Acil Durum Eylem Planı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?Risk Değerlendirilmesi ve Acil Durum Eylem Planı iş yerinde var olan ya da dışarından gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara denir.


İşverenler iş yerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk değerlendirmesi yapmak yükümlüdür. Bu yükümlüğü yerine getirmemesi halinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre 3.234 TL, aykırılığının devamı halinde her ay 4.851 TL para cezasına tabi tutulur.


MAS OSGB olarak iş yerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak alanında deneyimli iş güvenliği uzmanı kadromuzla; tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dökümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamalarını izleyerek risk değerlendirme raporunu hazırlıyoruz.


RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİYapılmış olan risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre:


Çok tehlikeli iş yerlerinde en geç 2 yıl da bir


Tehlikeli iş yerlerin en geç 4 yıl da bir


Az tehlikeli iş yerlerin en geç 6 yıl da bir yenilenir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir:


İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,


İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması


Üretim yönteminde değişiklikler olması,


İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,


Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,


Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,


İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması