Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı hizmeti ile tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasınına yardımcı olunacak ve bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşulları belirlenmiş olmaktadır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan her işletme; bu faaliyetler esnasındaki riskleri azaltma konusunda bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atamak zorundadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanın Asıl Görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, yapılan iş kapsamında uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek, uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmak ve  ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) Yönetmeliği maddelerini uygulamaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, bir danışmanın belirli görevleri vardır:

-Tehlikeli malların taşınması hususunda uygunluğun izlenmesi

-Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması

-Tehlikeli malların taşınması dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması

Danışmanın izlemesi gereken işletme faaliyetleri:

-İşletme prosedürlerinin uygunluğu

-Ekipmanların kontrol yöntemleri

-İşletme çalışanların eğitim içerikleri ve uygun biçimde verilip verilmediği

-Bir kaza durumu için uygun acil durum prosedürleri

-Acil durum prosedürlerinin işlerliği

-Kazaların tekrarı halinde uygun önlemlerin ele alınıp alınmadığı

-Tedarikçi değerlendirme

-Gerekli ise güvenlik planının bulunup bulunmadığı